Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

1. Általános rendelkezések:

A jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban Szabályzat) ÜZEMELTETŐ által üzemeltetett https://www.first-down.hu weboldalon (továbbiakban Oldal) keresztül nyújtott online szolgáltatási tevékenységére (továbbiakban Szolgáltatás), az Oldalon regisztrált felhasználók (továbbiakban Felhasználók) személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi szabályokat, nyilatkozatot tartalmazza. Az Oldal működésére, használatára, az ott elérhető Szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat az Oldalon található Általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazza. A jelen Szabályzatban nagybetűvel használt fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott tartalommal értendőek, az itt tett kiegészítésekkel. A Felhasználók adatait kezelő Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el és szerződött partnerei számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatja a jelen jogi közlemény rendelkezéseit.

1.1. Területi hatály:

A területi hatály az Oldal üzemeltetése és a Szolgáltatás nyújtása körében történő adatkezelésre terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az Oldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan felületek adatkezeléseire, melyekre az Oldalról – linken keresztül – át lehet jutni.

1.2. Időbeli hatály:

Az időbeli hatály a Felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy a Felhasználó a Szolgáltatás megszűnését követően a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől.

1.3. Jogalap:

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az Felhasználók önkéntes, szabad akaratú hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával biztosítja.

1.4. Az adatfelvétel körülményei:

Az Oldal Szolgáltatásának igénybevétele regisztrációhoz nem kötött. Ha mégis él a regisztráció lehetőségével, annak során a Felhasználónak kötelező megadnia az Adatkezelő által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges és a valóságnak megfelelő adatait. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs adatlapon további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével.

1.5. Alapvető rendelkezések:

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa a nemzetközi adatkezelési és adatvédelmi előírások és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesülését az adatok és az alkalmazott eszközök szükség szerinti védelme útján. Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Oldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített, személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi, a lehető legbiztonságosabban tárolja a Felhasználóknak az Oldalon kezelt személyes adatait. Az Adatkezelő a Felhasználók adatait kizárólag a Szolgáltatás nyújtásának teljesítése céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, a Szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és az ehhez feltétlenül tartozó, egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint, a törvényeknek megfelelően gyűjti és kezeli, azokat harmadik fél számára csak hozzájárulással adja ki, minden rögzített adat az Oldal tulajdonában marad.

A regisztráció, valamint az Oldal megtekintése során rögzítésre kerülhet a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — az általa használt böngésző és operációs rendszer típusa. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Adatkezelő 6 hónapon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A Szolgáltatások jó minőségének biztosítása érdekében az Adatkezelő figyelemmel kísérhet minden vele folytatott kommunikációt, melyek esetlegesen rögzítésre kerülnek. Az Oldal publikus vagy privát területeiről vagy területeire (az Oldalon keresztül) küldött emailek nincsenek titkosítva.

Amennyiben a Felhasználó és az Adatkezelő között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Adatkezelő mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.

E Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

A Szabályzat módosításai az alábbi címen történő közzététellel lépnek hatályba.
URL

1.5.1. A Felhasználó hozzájárulásai:

A Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy személyes adatai bekerülnek az Adatkezelő adatbázisába.

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul és felhatalmazást ad az Adatkezelőnek (és annak mindenkori jogutódjának) ahhoz, hogy általa megadott emailcímre, napi rendszerességgel vagy akár naponta több alkalommal is, rendszerüzeneteket, az Adatkezelő érdekkörébe hírlevelet, közléseket (továbbiakban együttesen: Anyagokat) küldhessen.

A fentieken túl egyes Szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag a Felhasználó önkéntességén alapulhat. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak.

1.5.2. Felelősség:

Az Adatkezelő az Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő tehát nem vállal felelősséget azért se, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására. Az Adatkezelő kizárja felelősséget a Felhasználó által az Adatkezelő vagy annak szerződött partnere felé közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörére visszavezethető, mindennemű, vagyoni vagy nem vagyoni kár esetleg jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában is.

1.5.3. A regisztráció törlése:

A Felhasználó jogosult regisztrációja törlésére, melyet az Adatkezelő rendszere 5 munkanapon belül végrehajt. Az Felhasználók törölt adatairól az Adatkezelő még anonim módon sem készíthet biztonsági másolatot. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, így személyes adatainak törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának törlését követően köteles 30 napon belül a Felhasználó személyes adatainak törlésére – kivéve a Szabályzatban foglalt kivételek esetén.

1.5.4. Jogsértő magatartások:

Jogellenes, ha a Felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül közzéteszi. A Felhasználó jogszabályba ütköző magatartást fejt ki, ha más Felhasználó személyes adatait kifürkészi, vagy annak kifürkészését megkísérli.

A Felhasználó köteles gondoskodni a saját maga által generált és csak számára ismert, értéket képviselő adatok biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.

A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél az Oldal használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti, visszaélés gyanúja esetén pedig megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve ha képes, akkor a visszásságot azonnal – saját hatáskörén belül – megszünteti.

2. Szerzői jogok

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.
A szerző és a kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi jogszabályok védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A szerzők és a kiaadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

3. Kapcsolattartás: Ki legyen megadva? [email protected]

Amennyiben a kezelt adatokkal kapcsolatban bármilyen szándék, kérdés, probléma merülne fel, a következő email címen lehet kapcsolatba lépni az Adatkezelővel: [email protected], vagy az oldal kapcsolat menüjében található üzenetküldő szolgáltatással.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a következőket az Oldal adatkezelésével kapcsolatban:

Az adatgyűjtés ténye

Az érintettek köre: A regisztrált Felhasználók

A kezelt adatok köre: A regisztrált Felhasználók által a regisztráció során megadott, a Szolgáltatás igénybevétele teljesítéséhez szükséges adatok: emailcím és jelszó – előfizetés esetén még: név és számlázási cím.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az elektronikusan tárolt személyes adatok a Szolgáltatás igénybevétele teljesítésének végét követően 30 napon belül törlésre kerülnek. A Felhasználó ilyen irányú igénylése esetén a lehető leghamarabb törlésre kerülnek az adatai. Az Adatkezelő a beérkezett emaileket, üzeneteket, Facebookon vagy máshol megadott adatokat, az érdeklődő nevével és emailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: Az Adatkezelő és munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

3.1. Az adatgyűjtés célja:

A név megadása a kapcsolatfelvételhez, a Szolgáltatás igényléséhez, az emailcím a Szolgáltatás igénybevételéhez és a kapcsolattartáshoz, és az igényléskori IP-cím pedig a technikai művelet végrehajtásához szükséges.

3.1.1. Az adatok kezelésének egyéb céljai:

Az adatok kezelésének egyéb céljai: A Felhasználó azonosítása az Oldal használata során, az Oldal fejlesztéséhez és működésének optimalizálásához szükséges, statisztikai célú felhasználása, az Oldal látogatottságának és a Szolgáltatás minőségének figyelemmel kísérése és a fogyasztói szokások marketing- és egyéb célú megismerése. A további adatkezelések elsősorban a Szolgáltatás nyújtásához és az Adatkezelő működési köréhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozónak hozzáférést biztosít az Felhasználó nevéhez, azonosítójához (ID), a Felhasználó emailcíméhez, aki ezen adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben jogosult kezelni.

A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá,

3.2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja vagy ismételten megadja. A Felhasználónak az Adatkezelő biztosítja, hogy az emailcímére küldött levelek további küldését megtiltsa.

3.2.1. Tájékoztatás:

A fentebb megadott emailcímre írva a Felhasználó bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását – az Adatkezelő által, illetve az Adatkezelő rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott – személyes adatai kezeléséről, adatai forrásáról, az adatkezelés időtartamáról, céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és annak elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról.

3.2.2. Adatmódosítás, -törlés, -zárolás:

A Felhasználó kérelmezheti továbbá emailcímének módosítását, és – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak haladéktalan törlését vagy zárolását. A Felhasználó egyéb személyes adatainak helyesbítését új előfizetés esetén kezdeményezheti. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Ha az Adatkezelő a regisztrált Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak törlése vagy emailcímének helyesbítése érdekében.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, vagy ha a Felhasználó kéri, vagy ha a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy azt a bíróság esetleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül közérthető formában, írásban, ingyenesen megadja a tájékoztatást. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül írásban közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatja az érintettet a Hatósághoz való fordulás, továbbá a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

3.2.3. Tiltakozás:

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő esetleg harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Tiltakozhat továbbá, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy tiltakozhat törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és -továbbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.2.4. Jogérvényesítés:

3.2.4.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Ha a regisztrált Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, annak meghozott döntésével nem ért egyet vagy az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefonszám: 06-1-391-1400

Faxszám: 06-1-391-1410

Ügyfélszolgálat linkje: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

Emailcím: [email protected]

3.2.4.2. Bíróság:

Továbbá a Felhasználó az említett esetekben személyes adatai védelméhez való jogát joghatósággal és illetékességgel rendelkező, magyar, polgári bíróság előtt is érvényesítheti. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A közléstől számított 30 napon belül fordulhat a bírósághoz, mely soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezheti. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

3.2.4.3. Kártérítés és sérelemdíj:

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintett-tel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3.2.4.4. Adatvédelmi nyilvántartás:

Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az esetleges adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az érintett, személyes adatok körét, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt, személyes adatok továbbításának címzettjét, a továbbított, személyes adatok körének meghatározását, a továbbítás időpontját, jogalapját, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe saját felelősségére. Az Adatkezelő az adatfeldolgozóért felelősséget vállal.

4.1. Az adatfeldolgozó/tárhelyszolgáltató adatai:

Név:

Cím:

Telefon:

6. Egyéb adatkezelések:

6.1. Cookie-k (sütik):

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a következőket az Oldal cookie-adatkezelésével kapcsolatban:

Az adatgyűjtés ténye,

Az érintettek köre: Az Oldalt látogató, minden személy,

A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, látogatási dátumok, időpontok,

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart,

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő,

Az adatgyűjtés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése,

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett-től hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy ha arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő Szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van,

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők „Eszközök”- vagy „Beállítások”–menüjében, általában az „Adatvédelem”-menüpont beállításai alatt.

6.2. Közösségi oldalak:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a következőket a közösségi oldalak adatkezelésével kapcsolatban:

Az adatgyűjtés ténye.

Az érintettek köre: Mindenki, aki regisztrált a Facebook / Twitter / Youtube / Google+ / Pinterest / Instagram, stb. közösségi oldalakon, és lájkolta/bejelölte az Oldalt.

A kezelt adatok köre: A Felhasználó Facebook/Twitter/Youtube/Google+/Pinterest/Instagram, stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, nyilvános profilképe.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok módosítási és törlési lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, az Oldal egyes tartalmi elemeinek, Szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának az Oldalnak a megosztása, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6.3. Adattovábbítás: Tudtommal

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján meghatározott adattovábbítási tevékenységéet az Oldal nem végez.

6.4. Google Analytics:

Az Oldal a Google Analytics alkalmazását használhatja, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, Amerikai Egyesült Államok) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik, amerikai egyesült államokbeli szerverére kerülnek és tárolódnak el. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Az ilyen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy bizonyos honlapoknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőplugint : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

7. További tudnivalók:

7.1. Adatbiztonság (7.§):

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, zárt forráskód, MD5 hash), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő és annak tárhelyszolgáltatója informatikai rendszere véd többek között informatikai csalás és vírusok, kémkedés, spamek, hackeres feltörések és egyéb támadások ellen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy felhasználásának megakadályozása érdekében az Adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a Szolgáltatás nyújtásában résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, illetve a kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról. Az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A fentiek alapján Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított és változatlansága igazolható legyen.

7.2. Egyéb, törvényi háttér:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az adatgyűjtés tényéről, és arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az érintettek és a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy(ek)ről, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő hogyan kezeli, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, illetve az érintett – adatkezeléssel kapcsolatos – jogairól.

Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, esetleg az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A törvény értelmében, ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az adatgyűjtés célja, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

A weboldal működtetése során figyelemmel kell lenni az alábbi elvekre: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A weboldal indítása előtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyilvántartásba vétel okán be kell jelenteni a weboldalon történő adatkezelést. A bejelentés az erre rendszeresített nyomtatványon történik. A Hatóság 8 napon belül nyilvántartásba kell hogy vegye az adatkezelést, és ki kell, hogy állítsa az adatvédelmi nyilvántartási számot. Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti. Fontos kiemelni, hogy nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az (…) ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Azaz ha a személyes adatok kezelése csak a weboldal alapvető működésével kapcsolatos (pl. számlázás), akkor még nem kell bejelenteni az adatkezelést. Ha azonban már hírlevelet is küld, vagy továbbít adatokat, esetleg nyereményjátékot szervez az adatkezelő, be kell jelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba az adatkezelést.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, esetleg azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete – közérdeken alapuló célból – elrendeli. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben, a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, az adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak – a szerződésben meghatározottak szerinti – kezeléséhez.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetve iratok rendelkezésre bocsátására. Az adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható, ezen a linken: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.243466

6.2.1. A Szabályzat az alábbi jogszabályokra való tekintettel készült el:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

7.3. Fogalmak:

adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, kezelése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése és kezelése

adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított esetleg – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Felhasználó: Az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatás igénybe vevője, aki a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a felhasználási feltételeket

harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintett-tel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

személyes adat: Az érintett-tel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri